Οδηγίες Υποβολής

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10/11/2017

Η περίληψη εργασίας υποβάλλεται σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεότερο μέσω του δελτίου
υποβολής περίληψης εργασίας το οποίο θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου
www.pasyno2017.gr

Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (10/11/2017) δε μπορεί να
γίνονται δεκτές.

Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
εκτός του ενδεδειγμένου δε μπορεί να γίνονται δεκτές.

Ένας τουλάχιστον εκ της συγγραφικής ομάδας της εργασίας, θα πρέπει ταυτόχρονα με την
αποστολή της περίληψής του, να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο συνέδριο.

Μετά την υποβολή της περίληψης της εργασίας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει
ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε
περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης σε διάστημα τριών ημερών παρακαλούμε να
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 52 44 760 ή μέσω email στο
abstracts@pasyno2017.gr.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους
για την αλληλογραφία συγγραφείς μέχρι τις 27/11/2017.

Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής (10/11/2017). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής
περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την
Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η γραμματεία
του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.