Υποβολή Προτάσεων Κλινικών – Διαλέξεων – Στρογγυλών Τραπεζών

Υποβολή Πρότασης Κλινικών Φροντιστηρίων – Ειδικών Φροντιστηρίων

 1. Θέμα.
 2. Συντονισμός: Πλήρη ονοματεπώνυμα, τίτλοι και προέλευση όλων των εμπλεκομένων, συντονιστών και ομιλητών.

 3. Διάρκεια.

 4. Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι.

 5. Πληθυσμός- στόχος.

 6. Αριθμός Συμμετεχόντων.

 7. Υλικοτεχνική υποδομή που πιθανόν να χρειαστεί.

 8. Δήλωση ότι το υλικό που θα παρουσιαστεί πληροί τους κανόνες της δεοντολογίας που χαρακτηρίζει τη συγγραφή μελετών.

 9. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου (e-mail, τηλέφωνο)

Υποβολή Πρότασης Στρογγυλών Τραπεζιών – Διαλέξεων

 1. Τίτλος – Θέμα:

 2. Συντονισμός (Ονοματεπώνυμο & Πλήρης Ιδιότητα):

 3. Ομιλητές (Ονοματεπώνυμο & Πλήρης Ιδιότητα):

 4. Διάρκεια:

 5. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου (e-mail, τηλέφωνο):